Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
Als je gebruikmaakt van de informatie op en/of diensten van Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel c.q. www.thetahealing-ijsselstein.nl, geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Specifiek
Naast deze algemene voorwaarden is Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel gehouden aan de richtlijnen van de beroepsvereniging Federatie voor Additieve Geneeskundige Therapeuten (zie www.fagt.org) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu).

Definities
Praktijk: Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel is een initiatief van therapeut Jacqueline van Arkel, ingeschreven als onderneming bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30268660.
Therapeut: Jacqueline van Arkel, eigenaresse van Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel.
Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website www.thetahealing-ijsselstein.nl gebruikmaken.
Website: www.thetahealing-ijsselstein.nl, eigendom van Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel.

Behandelovereenkomst
Alvorens tot behandeling over te gaan, wordt cliënt geacht notitie te hebben genomen van de inhoud van de Behandelovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart cliënt akkoord te gaan met de daarin gestelde bepalingen.

Aansprakelijkheid
Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. Je blijft altijd zelf aansprakelijk voor alles wat op welke manier dan ook met je gezondheidssituatie verband heeft. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in jouw persoonlijke (gezondheids)situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in jouw situatie passen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te vragen.

Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Factuur
Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling
natuurgeneeskunde’
• De kosten van het consult

Copyright
Al het door Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

Het eigendom van door de Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Betalingsvoorwaarden
Consulten worden bij voorkeur direct voldaan via automatische pinbetaling. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden betaald op het door Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel aangewezen bankrekeningnummer. Bij niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel haar vordering op cliënt ter incasso uit handen geeft, is cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,- exclusief BTW.
Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel binnen 14 dagen na factuurdatum aan de praktijk schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Annulering consult
Een consult kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt.
Een consult dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk te worden geannuleerd of gewijzigd. Bij annulering/wijziging van een consult korter dan 24 uur van te voren ben je 50% van de consultkosten verschuldigd. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen zonder dat je hiervan bericht hebt gegeven aan Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel, bent u 100% van de consultkosten verschuldigd. Bij het niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel, ben je uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd.
Bij het niet doorgaan van een consult is Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel door jou geleden schade.

Vragen, klachten of geschillen
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je me mailen: info@thetahealing-ijsselstein.nl. Daarnaast is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Voor bemiddeling bij klachtafhandeling en geschillen m.b.t. deze wet Wkkgz is Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel via de FAGT verplicht aangesloten bij www.zorggeschil.nl en www.quasir.nl. Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel is ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en zodanig onderhevig aan het tuchtrecht – dit wordt verzorgd door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Zorggeschil-Logo-1000x288 logo Quasir voor op website

Wijzigingen
Praktijk voor additieve geneeswijzen J.V. van Arkel behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als je een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kun je tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Laatste wijzigingen: 24 mei 2018.